Tag: tế bào

Giới thiệu một số kênh ion chính trong tế bào

Đóng và mở kênh ion: Ba trạng thái hoạt động Tế bào là một hệ thống mở thường xuyên trao đổi chất và năng lượng...

MUST READ