Tag: gis

ỨNG DỤNG GIS TRONG KHẢO CỔ HỌC

Định nghĩa: GIS – hệ thống thông tin địa lý là một hệ thống tự động thu thập, lưu trữ, phân tích và hiển...

MUST READ